Regulamin sprzedaży biletów

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://forumbiznesu.waw.pl/ (zwany dalej „Sklepem internetowym”) prowadzony jest przez MGA Milena Gołda Agency zwana dalej Organizatorem nr Nip 959-128-34-24, REGON146040265 siedziba i adres: ul. Puławska 43/14, 02-508 Warszawa,

Dane kontaktowe Organizatorem:
– adres e-mail: mg@magpressagency.com, siedziba i adres: ul. Puławska 43/14, 02-508 Warszawa.

Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Nabywców Biletów/Użytkowników oraz Organizatora a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego. 

Definicje 

Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://forumbiznesu.waw.pl/
Organizator – MGA Milena Gołda Agency;

Bilet – potwierdzenie prawa uprawnionego posiadacza Biletu do uczestnictwa w wybranej Imprezie, zgodnie z Regulaminem Organizatora. W zależności od rodzaju Imprezy i decyzji Organizatora Bilety mogą być sprzedawane jako Bilety imienne lub na okaziciela i mogą być dostarczane w formie papierowej lub elektronicznej. Bilety wydawane są na zasadach określonych w Regulaminie MGA Milena Gołda Agency. 

Dowód Zakupu – Bilet lub paragon fiskalny albo inny dokument potwierdzający zakup Biletu, np. wydruk z karty kredytowej, potwierdzenie mailowe.

Dział Obsługi Klienta – punkt udzielający informacji Użytkownikom. Kontakt z Działem Obsługi Klienta jest możliwy za pośrednictwem lub e-maila : mg@magpressagency.com.

Dzień roboczy – każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

Faktura – faktura w formie elektronicznej wystawiana i przesyłana na adres Użytkownika wskazany przez Użytkownika w ramach procesu zakupu Biletu.

Impreza – każde wydarzenie kulturalne, sportowe lub inne organizowane przez Organizatora/ MGA Milena Gołda Agency, na które to wydarzenie Bilety są dystrybuowane.

Kwota należności – jest to kwota, którą Użytkownik powinien ostatecznie zapłacić po skutecznym złożeniu zamówienia Biletu. Na kwotę składają się cena wybranych Biletów, koszt biletowego etui prezentowego (o ile zostało przez Nabywcę dodane do zamówienia), Opłata serwisowa oraz koszt dostawy według opcji wybranej przez Użytkownika. O ostatecznej wysokości Kwoty należności Użytkownik jest informowany przed potwierdzeniem zamówienia.

Nabywca Biletu – Użytkownik, który nabył Bilet  poprzez System Organizatora/ MGA Milena Gołda Agency. 

Obiekt – miejsce, w którym będzie się odbywać dana Impreza.

Organizator – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, będąca organizatorem Imprezy.

Posiadacz Biletu – osoba, która legitymuje się Biletem w sposób uprawniony, spełniająca wymagania Regulaminu i Regulaminu Obiektu.

Regulamin Sprzedaży Biletów na daną Imprezę – regulamin dotyczący sprzedaży Biletów na daną Imprezę zamieszczony na stronie Imprezy. Regulamin Sprzedaży Biletów na daną Imprezę ma zastosowanie jedynie przy zakupie Biletów na tę Imprezę.

Strona Imprezy/Strona danej Imprezy – podstrona na https://forumbiznesu.waw.pl/kup-bilet/ lub zakładka, dedykowana danej Imprezie.

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Systemu MGA Milena Gołda Agency dostępnego a stronie https://forumbiznesu.waw.pl/.

Zasady korzystania z Obiektu – dokument sporządzony przez właściciela lub zarządcę Obiektu określający zasady obowiązujące Użytkowników uczestniczących w Imprezie, która ma się odbyć na terenie danego Obiektu, dostępny na stronie internetowej Organizatora lub Obiektu; dokument ten może występować pod inną nazwą na stronie Organizatora lub Obiektu.

ZASADY OGÓLNE

Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące założenia i utrzymania konta w Systemie MGA Milena Gołda Agency oraz zasad nabywania Biletów z wykorzystaniem Systemu MGA Milena Gołda Agency, na stronie https://forumbiznesu.waw.pl/ a także tryb składania i rozpatrywania reklamacji.

Użytkownik korzystający z Systemu MGA Milena Gołda Agency akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 

Użytkownik nie ma prawa zamieszczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności mogących naruszać dobra osobiste innych osób, w tym MGA Milena Gołda Agency,.

W zależności od decyzji Sprzedawcy/Organizatora Bilety są sprzedawane:

– w wersji papierowej lub elektronicznej 

– jako Bilety imienne lub na okaziciela.

Przed zakupem Biletu na stronie https://forumbiznesu.waw.pl/ Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem, Regulaminem Sprzedaży Biletów na daną Imprezę (o ile dotyczy) oraz Regulaminem Organizatora, Zasadami korzystania z Obiektu i wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi przez MGA Milena Gołda Agency na Stronie Imprezy. Nabywcy Biletów zobowiązani są do sprawdzania Strony Imprezy, na którą nabyli Bilet, także bezpośrednio przed terminem Imprezy. W przypadku zmiany terminu lub programu Imprezy lub też wystąpienia okoliczności, które wiążą się z koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań przez Uczestników, MGA Milena Gołda Agency będzie przekazywał informacje uzyskane w tym zakresie.

Właściciel lub zarządca Obiektu, na którym ma odbywać się Impreza może określić zasady korzystania z Obiektu. W takich przypadkach obowiązują one wszystkich uczestników Imprezy przebywających na terenie Obiektu. Zasady korzystania z Obiektu będą udostępniane na stronie internetowej Organizatora lub Obiektu.

Niektóre rodzaje Imprez mogą być objęte dodatkowymi regulacjami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych oraz innych aktów prawnych regulujących kwestie bezpieczeństwa, jak również mających na celu zwalczanie, przeciwdziałanie i zapobieganie chorobom zakaźnym. Takie regulacje dotyczą wszystkich uczestników Imprezy. W przypadku meczy piłki nożnej obowiązują w szczególności przepisy dotyczące szczególnej identyfikacji osób uczestniczących w takiej imprezie oraz tzw. zakazów stadionowych. Bilet wstępu na mecz piłki nożnej lub inny dokument uprawniający do przebywania na nim jest ważny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

W przypadku Biletów sprzedawanych jako bilety imienne Nabywca Biletów powinien podać dane osobowe, zgodnie z wymogami Organizatora Imprezy. W zależności od decyzji Organizatora i postanowień Regulaminu Organizatora konieczne jest podanie danych osób, które będą Posiadaczami Biletów (uczestnikami Imprezy) lub jedynie Nabywcy Biletów. Szczegółowe informacje w tym zakresie będą każdorazowo podane na Stronie Imprezy.

W przypadku Biletów sprzedawanych jako bilety imienne, Bilety te będą weryfikowane przy wejściu na Imprezę pod kątem zgodności danych zawartych na Bilecie z danymi posiadacza Biletu. W celu dokonania weryfikacji, posiadacz Biletu ma obowiązek okazać dokument tożsamości celem dokonania weryfikacji. W przypadku gdyby okazało się, iż dane zawarte na Bilecie różnią się od danych posiadacza Biletu, Organizator ma prawo odmówić wpuszczenia takiej osoby na Imprezę.

W przypadku, jeżeli z Regulaminu Organizatora wynika możliwość podania przy zakupie Biletów sprzedawanych jako bilety imienne jedynie danych Nabywcy Biletów, prawo wejścia na Imprezę ma Nabywca Biletów oraz osoby mu towarzyszące przy wejściu, w ilości odpowiadającej ilości nabytych Biletów.

ETAPY PROCESU ZAKUPU BILETU NA STRONIE https://forumbiznesu.waw.pl/ 

Proces zakupu Biletu z wykorzystaniem Systemu MGA Milena Gołda Agency składa się z następujących etapów:

– zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu;

– wybór Imprezy;

– zapoznanie się z Regulaminem Obiektu, Zasadami korzystania z Obiektu i Regulaminem Sprzedaży Biletów na daną Imprezę (o ile dane regulacje dotyczą wybranej Imprezy) oraz informacjami umieszczonymi na Stronie Imprezy;

– wybór kategorii i rodzaju Biletu;

– wybór sposobu dostarczenia Biletu;

-logowanie/rejestracja w Systemie MGA Milena Gołda Agency, o ile Użytkownik nie zalogował się wcześniej;

podanie/uzupełnienie danych adresowych niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności dostarczenia Biletu;

-podanie danych osobowych, które znajdą się na bilecie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Organizatora (dotyczy jedynie biletów imiennych);

-wybór sposobu płatności za Bilet;

-weryfikacja zamówienia, w tym Kwoty należności i zaakceptowanie warunków zakupu Biletu, w tym udostępnionych regulaminów;

-potwierdzenie przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty;

-potwierdzenie warunków i realizacji zamówienia przez MGA Milena Gołda Agency poprzez przesłanie wiadomości na podany adres e-mail.

Użytkownik w trakcie dokonywania zakupu Biletów na niektóre wydarzenia, ma możliwość zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia obejmującego zaistnienie zdarzenia uniemożliwiającego uczestnictwo w Imprezie, na zasadach określonych przez Ubezpieczyciela.

KONTO W SYSTEMIE

W celu założenia konta w Systemie MGA Milena Gołda Agency Użytkownik zobowiązany jest podać adres e-mail oraz utworzyć hasło.

Do złożenia zamówienia w Systemie MGA Milena Gołda Agency konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności danych Nabywcy Biletu oraz danych niezbędnych do dostarczenia zamówienia. W zależności od rodzaju Imprezy, zgodnie z zaleceniem Organizatora wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, charakteru Imprezy lub zasad bezpieczeństwa uczestników Imprezy, MGA Milena Gołda Agency może żądać od Użytkownika podania również innych danych niezbędnych do zakupu danego Biletu. Informacje w tym zakresie będą każdorazowo podane na Stronie Imprezy. 

Użytkownik odpowiada za poprawność podanych przez siebie danych. W przypadku, gdyby Użytkownik zauważył błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu zamówienia, powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, MGA Milena Gołda Agency zablokuje i następnie usunie konto Użytkownika z Systemu.

ZAMÓWIENIE BILETU

Po zalogowaniu się do Systemu każdy Użytkownik może dokonać zakupu Biletów na wybraną przez siebie Imprezę, przy czym każdego Użytkownika nie obowiązuje limit zakupu biletów na Imprezę, chyba, że ustawienia systemowe dają możliwość zakupu w ramach jednego zamówienia większej liczby Biletów.

Jeśli Regulamin Organizatora przewiduje wybór określonych kategorii Biletów, Użytkownik dokonując rezerwacji Biletu wybiera również kategorię Biletu.

Możliwość złożenia zamówienia Biletów dotyczy Imprez aktywnych w Systemie.

Bilet umożliwia jednorazowe wejście na Imprezę wskazanej na Bilecie liczbie osób (o ile jest Biletem na okaziciela) lub osobom imiennie wskazanym na Bilecie.W przypadku braku informacji na Bilecie dotyczącej liczby osób, jakie mogą jednorazowo wejść na Imprezę, jeden Bilet uprawnia do wejścia na Imprezę jedną osobę. Bilety są możliwe do zeskanowania przy wejściu na Imprezę jedynie raz, chyba że coś innego wyraźnie wynika z informacji otrzymanych od Organizatora lub wskazanych na takim Bilecie.

Bilet uprawnia Posiadacza Biletu do zajęcia miejsca wskazanego na Bilecie, o ile informacja o numerze miejsca została zamieszczona na Bilecie. MGA Milena Gołda Agency zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca wskazanego na Bilecie na inne, w tej samej kategorii cenowej lub wyższej, zarówno przed, jak i w trakcie trwania Imprezy, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa, ochrona porządku publicznego lub inne uzasadnione okoliczności, o których Posiadacz Biletu zostanie poinformowany.

Zakazane jest używanie botów lub innych zautomatyzowanych narzędzi teleinformatycznych umożliwiających zakup Biletów bez ingerencji Użytkownika. Biletów zakupione z użyciem niedozwolonych narzędzi będą anulowane.

WYBÓR OPCJI DOSTARCZENIA BILETU ZAMÓWIONEGO NA STRONIE https://forumbiznesu.waw.pl/

Bilet, według wyboru Nabywcy Biletu, może być dostarczony przez:

– wysłany na maila.

MGA Milena Gołda Agency zastrzega, że niektóre formy dostawy zamówienia mogą być niedostępne w przypadku wybranych Imprez. Ograniczenie to może wynikać z czasu, jaki pozostał do Imprezy i/lub z decyzji Organizatora. W przypadku, gdy dana opcja będzie niedostępna dla danej Imprezy wówczas odpowiednia informacja będzie wyświetlana na stroniehttps://forumbiznesu.waw.pl/ w procesie składania zamówienia.

Po skutecznym złożeniu zamówienia i jego potwierdzeniu, Użytkownik nie ma możliwości zmiany wybranej opcji dostarczenia Biletu.

Bilety będą dostarczane Użytkownikowi za pośrednictwem podmiotu wybranego przez Użytkownika. Czas dostawy oraz koszty dostarczenia Biletu uzależnione są od wybranej przez Użytkownika opcji dostarczania Biletu. Maksymalny czas dostarczenia Biletów wynosi 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez MGA Milena Gołda Agency środków, chyba że przy składaniu zamówienia wskazany jest dłuższy termin. W przypadku nieotrzymania Biletu przez Użytkownika w wyznaczonym terminie, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

O ile na daną Imprezę będzie możliwość odbioru osobistego Biletu, bezpośrednio przed Imprezą, opcja taka będzie każdorazowo wskazana na Stronie Imprezy. W celu zapewnienie bezpieczeństwa Nabywców Biletu i zminimalizowania możliwości odbioru Biletów przez osoby nieuprawnione, warunkiem osobistego odbioru Biletu jest podanie następujących danych:

– numer zamówienia;

-imienia i nazwiska osoby Nabywcy Biletu.

Dodatkowo przy odbiorze Biletów należy okazać dokument tożsamości.

Użytkownik jest zobowiązany do chronienia danych dostępowych do Konta oraz danych zamówienia. 

Użytkownik nie powinien przekazywać dostępu do swojego konta osobom trzecim.

WYBÓR SPOSOBU PŁATNOŚCI ZA BILET NA STRONIE https://forumbiznesu.waw.pl/

System umożliwia dokonanie płatności w następujące sposoby:

– przelewem;

– za pośrednictwem serwisu Dotpay (zgodnie z regulaminem tego serwisu);

– poprzez wykorzystanie Vouchera MGA Milena Gołda Agency;

– za pomocą karty kredytowej Visa, Diners, Discover lub Euro/Mastercard (zgodnie z regulaminem zewnętrznego operatora);

– PayPal (zgodnie z regulaminem serwisu);

– Blik (zgodnie z regulaminem usługi);

– PayPo (zgodnie z regulaminem usługi).

Przy zakupie Biletów na daną Imprezę dostępne są wybrane metody płatności wskazane w procesie składania zamówienia. Wszelkie ewentualne koszty związane z dokonywaniem płatności za Bilet, w trybie przewidzianym w niniejszym postanowieniu Regulaminu, ponosi Użytkownik. Koszty te są wskazane przy składaniu zamówienia.

W przypadku niektórych Imprez jest możliwość płatności w systemie ratalnym, za pośrednictwem serwisu Dotpay, zgodnie z regulaminem tego serwisu. W takim przypadku informacja w tym zakresie będzie każdorazowo podana przy danej Imprezie.

Kwota należności wynikająca z zamówienia, powiększona o cenę ubezpieczenia (jeśli dotyczy) winna zostać zapłacona w całości niezwłocznie po dokonaniu zamówienia, w czasie podanym na stronie  www…….pl zależnym od wybranego sposobu zapłaty. Za dokonanie płatności rozumie się moment wpływu środków pieniężnych na rachunek MGA Milena Gołda Agency lub potwierdzenia dokonania transakcji przez operatora płatności i w przypadku płatności:

– przelewem bankowym – płatność musi być dokonana nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia zamówienia;

-kartą kredytową oraz za pomocą pozostałych dostępnych metod płatności – płatność powinna być dokonana w czasie podanym podczas składania zamówienia;

-Voucherem MGA Milena Gołda Agency – kod z Vouchera MGA Milena Gołda Agency powinien być wpisany przy składaniu zamówienia.

Płatność za konkretne zamówienie (z wyłączeniem płatności za ubezpieczenie) może zostać dokonana w całości lub w części za pomocą Vouchera. W przypadku opłaty jedynie części zamówienia z wykorzystaniem Vouchera MGA Milena Gołda Agency, pozostała część powinna zostać opłacona inną wybraną metodą, zgodnie z postanowieniami ppkt a- g powyżej.

Brak wpływu środków pieniężnych na rachunek MGA Milena Gołda Agency lub nieotrzymanie potwierdzenia dokonania transakcji przez operatora płatności w określonym powyżej terminie powoduje anulowanie zamówienia, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Podczas dokonania płatności należy podać w tytule przelewu dane, które zostały przedstawione na stronie https://forumbiznesu.waw.pl/  lub podczas składania zamówienia. Użytkownik nie może za pomocą jednej płatności dokonać zapłaty za więcej niż jedno zamówienie.

ZAKOŃCZENIE PROCESU ZAKUPU BILETU

Po dokonaniu wyboru Imprezy, rodzaju i ilości Biletów, sposobu płatności oraz opcji dostarczenia Biletów, Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania warunków nabycia Biletów, sprawdzenia wprowadzonych przez Użytkownika do Systemu danych, oraz potwierdzenie chęci realizacji zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Po zaakceptowaniu warunków nabycia Biletów, MGA Milena Gołda Agency przesyła Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, potwierdzenie złożenia zamówienia i zawarcia umowy.

Umowa zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty Kwoty należności (umowa zakupu Biletu).

Nieopłacenie zamówienia w terminie, zgodnie z § 7 pkt 4, zostanie uznane jako odstąpienie Użytkownika od umowy i takie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

W przypadku anulowania zamówienia, zgodnie z pkt 3 powyżej, nie ma możliwości jego przywrócenia, a jedynie jest możliwe złożenie nowego zamówienia. W takim przypadku MGA Milena Gołda Agency nie może zagwarantować, że wybrane Bilety będą wciąż dostępne. W przypadku, gdy wpłacone pieniądze wpłynęły po terminie określonym w § 7 pkt 4, Użytkownikowi przysługiwać będzie jedynie zwrot wpłaconych środków.

Po uprzednim zaznaczeniu opcji otrzymania faktury VAT w ramach procesu składania zamówienia, faktura zostanie dostarczona Klientowi na zasadach i w terminach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług. W tym celu Nabywca jest zobowiązany przekazać wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury. W przypadku, gdy Użytkownik chce uzyskać Fakturę za zakupiony Bilet wystawioną na firmę jest zobowiązany podać dane firmy wraz z numerem NIP w momencie składania zamówienia. Zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług późniejsze uzupełnienie tych danych i otrzymanie faktury VAT ze wskazanym numerem NIP nabywcy nie będzie możliwe.

MGA Milena Gołda Agency jest uprawniony do anulowania zamówienia/Biletu w sytuacji, gdy:

– Użytkownik dokonał płatności przy użyciu kradzionych kart kredytowych;

– Użytkownik dokonał płatności za pomocą Vouchera MGA Milena Gołda Agency  nabytego w nieautoryzowany sposób (inny niż poprzez zakup z wykorzystaniem Systemu);

– Bilet został wystawiony do dalszej sprzedaży poza Systemem MGA Milena Gołda Agency (za wyjątkiem autoryzowanych kanałów odsprzedaży, w przypadkach dozwolonych przez Organizatora);

– Bilet nie został opłacony w terminie, zgodnie z §7 pkt 5;

– Bilet został nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu lub Regulaminu Organizatora;

oraz w innych sytuacjach wskazanych wyraźnie w Regulaminie lub Regulaminie Organizatora.

We wskazanych w pkt 6 ppkt a-d przypadkach MGA Milena Gołda Agency jest uprawniony do dokonania zgłoszenia zdarzenia do właściwych organów ścigania.

Zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Biletu.

ODWOŁANIE, ZMIANA CZASU I MIEJSCA IMPREZY, ZWROT PIENIĘDZY ZA BILETY, ZMIANA DANYCH ORAZ ZGODA NA ODSPRZEDAŻ BILETÓW

Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty lub miejsca odbycia Imprezy oraz w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie Organizatora. W przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty lub miejsca odbycia Imprezy lub w innych sytuacjach wskazanych w Regulaminie Organizatora, Nabywca Biletu będzie miał możliwość wymiany Biletu na inny lub zwrotu pieniędzy, zgodnie z postanowieniami §9 Regulaminu. MGA Milena Gołda Agency obsługuje proces zwrotów Biletów, zgodnie z upoważnieniem Organizatora.

W przypadku odwołania, zmiany czasu lub miejsca Imprezy, MGA Milena Gołda Agency niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Nabywców Biletów, poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej https://forumbiznesu.waw.pl/ . Dodatkowo Nabywcy Biletów mogą otrzymać tą informację e-mailem.

W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa powyżej, w celu uzyskania zwrotu pieniędzy za zrealizowane zamówienie, Nabywca Biletu zobowiązany jest do przesłania, na adres wskazany w pkt 5 poniżej, oświadczenia o zwrocie wraz ze wskazaniem następujących aktualnych danych:

– imię i nazwisko Nabywcy Biletu,

– adres e-mail,

– numer telefonu,

– numer zamówienia,

– nazwa Imprezy,

– ilość biletów.

– oraz Dowodu Zakupu, oryginału Biletu (nie dotyczy Biletów w formie elektronicznej) i biletowego etui prezentowego, o ile zostały zakupione i Nabywca chce je zwrócić. W przypadku gdy Nabywca Biletu nie chce zwracać biletowego etui prezentowego, które zakupił, kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o cenę tych elementów. 

Zwrot pieniędzy za zakup Biletu odbędzie się, analogicznie do sposobu dokonania zapłaty, niezwłocznie po otrzymaniu środków od Organizatora. W przypadku zamknięcia konta/karty, którą dokonywana była transakcja Nabywca Biletów lub w przypadku chęci otrzymania środków za zwrot na inny rachunek bankowy, Nabywca Biletu powinien przesłać dane rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot środków za zwracane Bilety wraz z wypełnionym formularzem zwrotu lub informacjami o których mowa powyżej.

Organizator może ustalić inne niż określone w niniejszym paragrafie zasady i terminy dokonywania zwrotu Biletów w przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty i miejsca odbycia Imprezy, z którymi Nabywca Biletu będzie mógł się zapoznać poprzez informację zawartą na stronie internetowej https://forumbiznesu.waw.pl/ . O odmiennej procedurze zwrotu Biletów w przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty i miejsca odbycia Imprezy, Nabywca Biletu zostanie poinformowany w momencie składania zamówienia za pośrednictwem Systemu.

W przypadku dokonywania zwrotów Biletów na zasadach określonych w Regulaminie Organizatora, innych niż wskazane w pkt 1 powyżej, zastosowanie ma procedura określona w pkt 3 powyżej, chyba, że inaczej wynika z Regulaminu Organizatora.

Biletów nie można odsprzedać, chyba, że jest to dozwolone przez Organizatora, przy czym w takim przypadku Organizator wskaże dozwolone, autoryzowane kanały odsprzedaży – jedynie Bilety odsprzedane za pośrednictwem autoryzowanych kanałów odsprzedaży będą uprawniały do wejścia na Imprezę. W zależności od kanału odsprzedaży, odsprzedaż może się wiązać z koniecznością poniesienia opłaty.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem adresu mailowego: mg@magpressagency.com,  lub w drodze listu poleconego przesłanego do siedziby MGA Milena Gołda Agency.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. MGA Milena Gołda Agency obsługuje reklamacje kierowane w związku z usługami świadczonymi przez MGA Milena Gołda Agency.

Osobiście reklamacje można zgłaszać w godzinach funkcjonowania Działu Obsługi Klienta, tj. w Dni robocze od godziny 10:00 do godziny 18:00.

W przypadku, gdy dostarczony Bilet jest nieczytelny, zniszczony, uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem, Nabywca Biletu powinien niezwłocznie zawiadomić MGA Milena Gołda Agency, w trybie przewidzianym w pkt 1 powyżej. W przypadku otrzymania takiego zgłoszenia reklamacji MGA Milena Gołda Agency będzie się każdorazowo kontaktował się z Nabywcą Biletu w celu ustalenia sposobu przekazania Dowodu Zakupu oraz doręczenia Nabywcy Biletu nowego Biletu lub jego duplikatu. Powyższe jest zależne od rodzaju Imprezy oraz czasu jaki do niej pozostał.

W przypadku, gdy Nabywca Biletu uszkodzi Bilet, zagubi Bilet lub Bilet zostanie mu ukradziony, Nabywca Biletu może zwrócić się do MGA Milena Gołda Agency z prośbą o wystawienie duplikatu Biletu. W takim przypadku pierwotny Bilet zostanie anulowany. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Użytkownik winien sygnalizować MGA Milena Gołda Agency wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu poprzez przesłanie stosownej informacji na mg@magpressagency.com.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe działanie przenośnych urządzeń elektronicznych, których używa do korzystania z systemu Organizatora.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowym jest MGA Milena Gołda Agency zwana dalej Organizatorem nr Nip 959-128-34-24, REGON146040265 siedziba i adres: ul. Puławska 43/14, 02-508 Warszawa.

Dane osobowe podane przy zakładaniu konta będą przetwarzane przez MGA Milena Gołda Agency w celu założenia i utrzymania konta na https://forumbiznesu.waw.pl/ . 

Dane osobowe podane przy składaniu zamówienia będą przetwarzane przez MGA Milena Gołda Agency w celu zawarcia i wykonania umowy, tj. realizacji złożonego zamówienia.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres mg@magpressagency.com,  a także pocztą tradycyjną. Dane osobowe pozyskane są od: klientów, kontrahentów, osób trzecich i organów publicznych w zależności od realizowanych celów, w tym także od osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Administratora, jego usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia, w szczególności w zakresie spraw stanowiących prawnie uzasadniony interes Organizatora takich jak : 

-przyjmowanie zamówień oraz realizacja umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również bieżąca komunikacja w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzanie i informowanie o statusie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-umożliwienie rejestracji oraz obsługa Konta Użytkownika założonego w ramach Sklepu (w przypadku założenia przez Użytkownika takiego konta) oraz zapewnianie innych funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-rozpatrywanie reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży, związanych z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną – w sytuacji gdy Użytkownik taką umowę zawarł ze Organizatorem na zasadach określonych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-przyjmowanie i obsługa innych spraw związanych z realizowanymi umowami, zgłoszeniami i zapytaniami kierowanymi do Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-przyjmowanie oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie z postanowieniami Regulaminu  oraz przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-rozpatrywanie i dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, a także realizacja pozasądowych sposobów   -rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-umożliwienie korzystania z płatności elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-monitorowanie sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu przez Użytkowników, pod kątem  przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania funkcjonalności Sklepu, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-marketing bezpośredni, w tym profilowanie, poprzez dobór i wyświetlanie dostępnych towarów Sklepu z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnych Użytkowników, a także poprzez tworzenie dopasowanych grup odbiorców reklam z uwzględnieniem ich preferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), oraz prowadzenie analiz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jak również prowadzenie badań satysfakcji Użytkowników – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na udział w takim badaniu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

-wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera, poprzez wiadomości PUSH oraz drogą SMS (na wskazany numer telefonu) – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych taką drogą;

-realizacja wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Organizatorze, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-zapisywanie danych w postaci plików cookies, gromadzenie danych ze strony internetowej Sklepu oraz wersji mobilnej Sklepu. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy współadministrowania bądź powierzenia przetwarzania danych. W szczególności odbiorcami danych mogą być: 

-kontrahenci, podmioty świadczące pomoc prawną, pomoc windykacyjną lub obsługę księgową, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), ZUS, US; podwykonawcy zapewniający wsparcie techniczne Organizatora w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Sklepu i strony internetowej; podmioty wspierające Organizatorem w prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych, jak również w realizacji programów badania satysfakcji Użytkowników.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez Organizatora poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w ramach korzystania przez Sprzedawcę z usług podwykonawców, z zastrzeżeniem, że Organizator gwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi są w zależności od konkretnego przypadku : 

-przekazanie danych do podwykonawcy zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO;

-przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podwykonawcą umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską;

-przekazanie danych realizowane w ramach stosowanych przez podwykonawcę wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO.

Więcej informacji dotyczących stosowanych przez Organizatora środków bezpieczeństwa związanych z przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Organizatora.

Poza przypadkami, o których mowa powyżej, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza obszar EOG tylko w takich przypadkach, w których konkretny Użytkownik dokonuje zamówienia z kraju zlokalizowanego poza EOG i oczekuje dostarczenia zamówionych towarów do tego kraju. W takim wypadku Organizator przekaże dane osobowe Użytkownika poza obszar EOG wyłącznie w celu prawidłowej realizacji złożonego zamówienia, pod wskazany adres w zamówieniu, zgodnie z jego żądaniem.

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora przez okres realizacji zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług Sklepu przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:

-do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej;

-przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Sprzedawca lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Użytkownik);

-przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych;

-przez okres niezbędny do udokumentowania przez Organizatora przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających;

-w celach marketingu bezpośredniego – przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Użytkownicy) oraz przez czas realizacji umów sprzedaży lub da czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu;

-do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Organizatora) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.

Na zasadach określonych w RODO,  w zakresie danych osobowych, przysługują następujące prawa:

-prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO;

-prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;

-prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;

-prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;

-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;

-prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

-prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO.

Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz dotyczących archiwizacji.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, przy użyciu systemu informatycznych, jednakże decyzje nie będą podejmowane w sposób automatyczny, w tym dane nie będą profilowane.

Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego dane dedykowane do obsługi/procesu/usługi/projektu.

Podanie danych osobowych w odniesieniu do:

-Użytkowników, którzy chcą utworzyć Konto Użytkownika w Sklepie – w celu rejestracji i założenia Konta Użytkownika – niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym, tj. przede wszystkim imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub inny adres do dostawy – (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta)), adres e-mail. Niepodanie tych danych uniemożliwi założenie Konta Użytkownika (a w konsekwencji zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), ale Klient nadal będzie mógł korzystać z możliwości dokonywania zamówień towarów za pośrednictwem Sklepu w opcji bez rejestracji Konta Użytkownika;

-Użytkowników, którzy składają zamówienia za pośrednictwem Sklepu – w celu złożenia i umożliwienia Organizatorowi realizacji zamówienia (i tym samym umowy sprzedaży) niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub inny adres do dostawy – (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta)), adres e-mail, numer telefonu. Niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia zamówienia (a tym samym zawarcia umowy sprzedaży);

– Użytkowników, którzy składają oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży – w celu złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta)), nr telefonu, numer zamówienia, numer konta bankowego. Niepodanie tych informacji uniemożliwi skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a brak wskazania numeru konta bankowego może uniemożliwić zwrot należności,

-Użytkowników, którzy składają reklamacje w związku z zawartą umową sprzedaży – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Organizatora niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr konta bankowego, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta)), numer telefonu, formę rekompensaty, numer zamówienia, podanie informacji jakie konkretnie towar reklamują i z jakiego powodu. Niepodanie tych danych uniemożliwi Organizatorowi rozpatrzenie złożonej reklamacji,

-Użytkowników, którzy składają reklamacje w związku z zawartą ze Organizatorem umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Organizatora niezbędne jest podanie adresu e-mail, który Użytkownik podał w trakcie rejestracji Konta Użytkownika w Sklepie lub który podał podczas rejestracji w Newsletterze (gdy reklamacja dotyczy tej usługi). Niepodanie tych danych może uniemożliwić Organizatorowi rozpatrzenie złożonej reklamacji,

Użytkownik/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Organizatora skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Dane niepozyskane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, mogą obejmować dane zwykłe i dane szczególnych kategorii.

W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, w tym także prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie.

W przypadku przetwarzania przez Organizatora danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, każdej osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością MGA Milena Gołda Agency. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Organizatora skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

MGA Milena Gołda Agency zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu MGA Milena Gołda Agency powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. 

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z ze składanych w Sklepie zamówień. Należą do nich:  w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz. U. z 2016 r., poz. 1823, (http://wiih.org.pl).

Niezależnie od ust. 3 Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem uokik.gov.pl.

Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie:

-sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego, jeżeli Klient jest konsumentem,

-sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby MGA Milena Gołda Agency, jeżeli Klient nie jest konsumentem.

Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2022r.

Załącznik nr 1 – wzór odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2 – formularz zgłoszenia reklamacji

Dołącz do nas!

Chcesz więcej informacji na temat naszych konkursów CEOWORLD, FORUM i GALA BUSINESS POWER i TARGI LUKSUSU
25 Października 2024 r. w Hotelu Hilton w Warszawie  wyślij formularz, a odezwiemy się do Ciebie