KONKURS

Konkurs

TOP POLISH BRANDS, FIRMA RODZINNA ROKU, TOP GLOBAL BRANDS, DIAMENTY BIZNESU, LIDER BIZNESU Magazynu CEOWorld Magazine to prestiżowe nagrody przyznawane są firmom, ich właścicielom, przedsiębiorcom i liderom świata biznesu, którzy znacząco przyczynili się do rozwoju własnych branż, wprowadzając innowacyjne rozwiązania, podejmując ryzyko nowych strategii, podnoszą jakość wykonywanych usług, produktów, podejmując działania z obszaru CSR. 

Organizatorem Konkursu jest Milena Gołda Agency z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 43 lok. 14 (02 – 508 Warszawa), NIP 959 128 34 24, Regon 146 04 02 65, mail: mg@magpressagency.com, wydawca magazynu na terenie Polski CEOWorld, organizator Gali Biznesu i Forum Biznesu, (dalej „Organizator”).

Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów – przedsiębiorców i przedsiębiorstw i przyznanie nagród na zasadach określonych w Regulaminie: w kategoriach:

TOP POLISH BRANDS za wybitne osiągnięcia marki w swojej branży, w tym osiągnięcia wyróżniające się: budową silnej marki, promocja Polskiej gospodarki, działalnością na terenie kraju, zaprojektowaniem i wdrożeniem innowacyjnego projektu, który znacząco wpływa na rozwój branży, szczególnymi działaniami w branży CSR.

FIRMA RODZINNA ROKU za aktywne zaangażowanie w inicjatywy charytatywne, społeczne lub obywatelskie, promowanie i konsekwentne przestrzeganie zasad sukcesji, pielęgnowanie rodzinnych tradycji, rozwijanie rodzinnych biznesów.

TOP GLOBAL BRANDS za wybitne osiągnięcia polskiej marki na terenie kraju jak i na arenie międzynarodowej,, sukces globalny; za wyznaczanie nowych ścieżek biznesowych, promocję polskich branż w świecie, wyznaczanie nowych standardów, wysoką jakość działania, 

DIAMENTY BIZNESU za spektakularne osiągnięcia w biznesie, opracowanie nowatorskich modeli biznesowych, sukces produktu/usługi/procesu produkcyjnego, wykorzystanie niszy biznesowych, skuteczne łączenie świata nauki ze światem biznesu, wsparcie B+R 

LIDER BIZNESU za zaangażowanie w przełamywanie społecznego tabu lub poszerzanie świadomości społecznej, stawianie na współpracę, docenianie talentów w zespole, motywację, realizację, kształcenie, rozwój,  umiejętne prowadzenie zespołu, stosowanie przejrzystych zasad, wparcie i motywację dla zespołu, wprowadzanie nowych rozwiązań w działania.

Konkurs jest cykliczny, ma charakter otwarty i odbywa się na terenie Polski zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa polskiego, a nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu sprawuje Kapituła (dalej „Kapituła”) powoływana przez Organizatora, w której skład wchodzi 6 osób. 

W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, niekarane za przestępstwo umyślne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające status przedsiębiorcy (prowadzące działalność gospodarczą) lub będące właścicielami przedsiębiorstw albo pełniące funkcje zarządzające w spółkach i podmiotach prawa handlowego. Osoby spełniające warunki udziału w Konkursie, które zostaną zgłoszone zgodnie z Regulaminem, zwane są w dalszej części Regulaminu „Uczestnikami”, a każda z osobna „Uczestnikiem”.

Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zgodę na przeprowadzenie Konkursu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

Uczestnictwo w Konkursie wymaga dokonania Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem w terminie wskazanym przez Organizatora, które wymaga: 

– wpisania w Formularzu Zgłoszeniowym danych kontaktowych Podmiotu Zgłaszającego: firma, adres email, numer telefonu, imię i nazwisko przedstawiciela Podmiotu Zgłaszającego, który dokonuje Zgłoszenia,

– akceptacji niniejszego Regulaminu poprzez Podmiot Zgłaszający.

-wpisania informacji o osobie nominowanej: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, firma, strona www firmy, branża, adres email, numer telefonu oraz uzasadnienie nominacji.

– przedstawienia wymaganej przez Organizatora dokumentacji:, w szczególności aktualnego na datę zgłoszenia zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, oświadczenia o niezaleganiu z płatnością zobowiązań publicznoprawnych wobec instytucji państwowych i samorządowych, oświadczenia o braku podstaw do ogłoszenia upadłości lub likwidacji Osoby Nominowanej  

Nagrodą w każdej z kategorii Konkursu będzie tytuł Laureata Konkursu oraz statuetka z przeznaczeniem na nagrodę (dalej „Statuetka”). Zwycięzca nie może żądać wypłacenia jej równowartości w postaci ekwiwalentu pieniężnego, jak również w żadnym przypadku Zwycięzcy nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na inną. Nagroda jest odbierana przez Laureata osobiście lub inną, wskazaną przez Laureata Organizatorowi Konkursu osobę. 

W przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego punktu Regulaminu, Organizator może żądać od Uczestnika zwrotu Statuetki – w takim przypadku Statuetka zostanie zwrócona w terminie wskazanym przez Organizatora.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu a także osób dokonujących Zgłoszenia jest Organizator. 

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym przesłanym na adres Organizatora, za pośrednictwem kuriera lub poczty polskiej, doręczone osobiście lub przesłane na adres e-mail mg@magpressagency.com. Reklamacje powinny być zgłoszone najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym odbędzie się Gala Finałowa.

Regulamin Konkursu jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się tutaj. Można również je uzyskać wysyłając wiadomość z zapytaniem pod adres poczty elektronicznej Organizatora.

Kapituła konkursu

Prof. Dr AMARENDRA BHUSHAN DHIRAJ

Founder and CEO of The CEOWORLD Magazine

Uzyskał stopień dr z dziedziny rachunkowości na European International University Paris oraz z zarządzania KNUTD na Ukrainie. Master of Business Administration w dziedzinie finansów, Master of Business Administration w zakresie stosunków międzynarodowych American University of Athens, Alabama, Stany Zjednoczone. Jest makroekonomistą i profesorem wizytującym na KNUTD na Ukrainie. Pod jego przewodnictwem CEOWorld Magazine stał się cenionym źródłem informacji dla liderów biznesu.

Dr MILENA GOŁDA

Redaktor naczelna CEOWorld Magazine, właścicielka Mag Press Agency

Od 15 lat jest współwłaścicielka CEOWorld Magazine. Organizatorka konferencji i doradczyni rządów: ekspert od budowy marki i inwestycji zagranicznych. Dla Forbes, Fortune, Foreign Policy organizowała konferencje inwestycyjne w Nowym Jorku i Londynie. Prelegentka konferencji biznesowych, inwestycyjnych, start-up-owych. Laureatka nagrody Ambasadora Przedsiębiorczości wśród kobiet organizacji FAAVM z Kanady, a jej Mag Press Agency – nagrody New York Award Program. Stypendystka uczelni naukowych. Wykładowca z zarządzania, przywództwa oraz marki osobistej i firmowej. Pasjonatka rozwoju osobistego i duchowego praktykująca Hunę i Hoʻoponopono.

Kontakt

Milena Gołda
Redaktor naczelna
CEOWORLD Magazine
Prezes Mag Press Agency

mg@magpressagency.com
tel. 608 098 388

Formularz kontaktowy

Jeżeli interesuję Cię zakup któregoś z pakietów – proszę o kontakt poprzez formularz lub bezpośrednio mailem bądź telefonicznie

Dołącz do nas!

Chcesz więcej informacji na temat naszych konkursów CEOWORLD, FORUM i GALA BUSINESS POWER i TARGI LUKSUSU
25 Października 2024 r. w Hotelu Hilton w Warszawie  wyślij formularz, a odezwiemy się do Ciebie